Update ouderenzorg 

21 dec | Nieuws

Sterkzorg is blij te kunnen melden dat we met de samenwerkingspartners in Utrecht Stad op een lijn zitten. In de IZA regioplannen hebben we knelpunten beschreven en werken we met elkaar aan oplossingen. Voor begin 2024 staan er een paar concrete plannen op de agenda waar huisartsen en eerstelijnsprofessionals hun voordeel mee kunnen doen. In een eerder bericht in de nieuwsbrief van 17 november, heb je kunnen lezen wat de stand van zaken is wat betreft onder andere zorgcoördinatie en geclusterde woonvormen.

Vanuit Sterkzorg (directie en het Trio-ouderen) is er in de afgelopen maanden intensief overleg geweest met de betrokken organisatie in de ouderenzorg, gemeente en ziekenhuizen. De ervaren knelpunten in de huisartsenpraktijk en eerstelijn, in combinatie met de toenemende vergrijzing en de beweging Ouderen Langer Thuis waren telkens onderwerp van gesprek. Op de diverse overlegtafels: het RTA-platform, binnen ONUe en het SPO is dit onderwerp besproken. In de IZA transformatie opgave is dit onderwerp opgenomen als op te lossen probleem. Een greep uit de opbrengsten tot nu toe:

  • De samenwerkingsafspraken met de specialisten ouderenzorg binnen ONUE zijn herzien en worden in januari ondertekend.
  • Het Stedelijk Platform Ouderen (SPO) is na een traject van twee jaar tot een nieuwe werkwijze en Governance gekomen. In januari wordt dit convenant getekend. Hiermee komt er één centrale ouderenzorgtafel in de stad Utrecht, dat gaat zorgen voor overzichtelijke samenhang tussen en gerichte uitvoering van plannen.
  • De RTA-ouderenzorg is recent herzien en goedgekeurd binnen het RTA-platform. Begin volgend jaar publiceren we deze. Door deze regionale transmurale afspraak wordt de huisarts goed ondersteund bij het inschakelen van expertise van een geriatrisch team en het inzetten van thuiszorg.
  • Er komt een regionale werkafspraak rondom de verdeling van zorg bij thuiswonende ouderen met een zorgzwaarte 4 en 5 (en soms 6) en patiënten in geclusterde woonvormen. Uitgangspunt is de leidraad rondom kleinschalige woonvormen. (met LINK naar het vorige nieuwsbericht hierover)
  • We zitten aan tafel met ZidW (samenwerking van de 6 VVT organisaties in de stad), om een toekomstbestendige wijkverpleging in de wijk te ontwikkelen. Een toenemende vraag naar wijkverpleging en een afnemend personeelsaanbod vraagt om andere werkwijzen.

Ondertussen werkt Sterkzorg verder aan het realiseren van één telefoonnummer voor het aanvragen van zowel een bed, als voor thuiszorg. En zijn de pijlen gericht op het oplossen van het tekort aan WLZ-crisisbedden. De urgentie wordt inmiddels duidelijk gevoeld door alle stakeholders en het Sterkzorg-ouderenzorg team laat het niet los.
Heb je vragen of wil je een knelpunt uit de praktijk melden, laat het weten via ouderenzorg@huisartsenutrechtstad.nl.